Deccan Multispeciality Hardikar Hospital

Deccan Multispeciality Hardikar Hospital (Pune)

1160/61, University Rd, Revenue Colony, Shivajinagar, Pune, Maharashtra – 411005

Phone: +912041095000 / +912041095002

Email: contact@deccanhospital.in

 

Rates for hospital wards at Deccan Multispeciality Hardikar Hospital

Hospital Facility

Rates

Nose Surgery

Rs. 83874.00 (Maximum Cost)

Nose Surgery

Rs. 22531.00 (Minimum Cost)

Nose Surgery

Rs. 44000.00 (Average Cost)

TURP Surgery

Rs. 111250.00 (Minimum Cost)

TURP Surgery

Rs. 122500.00 (Average Cost)

TURP Surgery

Rs. 153700.00 (Maximum Cost)

Cochlear Implant Surgery

Rs. 200000.00 (Minimum Cost)

Cochlear Implant Surgery

Rs. 325000.00 (Average Cost)

Cochlear Implant Surgery

Rs. 400000.00 (Maximum Cost)

Sinus Surgery

Rs. 28162.00 (Minimum Cost)

Sinus Surgery

Rs. 46667.00 (Average Cost)

Sinus Surgery

Rs. 62620.00 (Maximum Cost)

Stapedectomy

Rs. 19000.00 (Minimum Cost)

Stapedectomy

Rs. 46000.00 (Average Cost)

Stapedectomy

Rs. 109000.00 (Maximum Cost)

 

 

DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS
General Ortho & Trauma

• Dr. Sharad Hardikar

• Dr. Madan Hardikar

• Dr. Sriniwas Prakash

• Dr. Onkar Lande

• Dr. Sachin Nagapurkar

• Dr. Nitish Agarwal

• Dr. Harshal Saoji

• Dr. Amrut Borate

• Dr. Arun Salunke

Shoulder, Knee

• Dr. Manoj Todkar

• Dr. Mangesh Darekar

• Dr. Umesh Jadhav

Trauma

• Dr. Saurabh Giri

Spine

• Dr. Sunil Nadkarni

• Dr. Rahul Choudhari

• Dr. Tushar Pisal

DEPARTMENT OF NEUROLOGY

• Dr. Rohan Shah

DEPARTMENT OF ONCOLOGY

• Dr. Praful Rawate

DEPARTMENT OF RHEUMATOLOGY

• Dr. Nagnath khadke

DEPARTMENT OF GENERAL SURGERY

• Dr. Kiran Jadhav

• Dr. Shashank Adgudwar

DEPARTMENT OF RADIOLOGY

• Dr. Sanjay Joshi

DEPARTMENT OF UROLOGY

• Dr. Sagar Bhalerao

• Dr. Harshad Toshniwal

DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

• Dr. Amit Sinkar

• Dr. Naresh Munot

• Dr. Mangesh Gaikwad

DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY & DERMATOLOGY
Plastic Surgery

• Dr. Manoj Pawar

Dermatology

• Dr. Poonam Tapasale

• Dr. Madhura Kulkarni

DEPARTMENT OF MAXILLOFACIAL SURGERY

• Dr. Laxman Malkunje

DEPARTMENT OF DENTAL

• Dr. Laxman Malkunje

DEPARTMENT OF PHYSICIAN

• Dr. Supriya Parakhi

• Dr. Satish Chavan

• Dr. Rahul Kendre